21:19 Thứ ba, 09/08/2022

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới

Tiên Lữ: 10 năm nỗ lực thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 29/11/2021 16:30
Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo làng quê của huyện Tiên Lữ đã “thay da đổi thịt”. Cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, đặc biệt những giá trị văn hóa tốt đẹp đang hiện hữu trong mỗi con người, mỗi gia đình và trong từng thôn xóm. Thực tiễn đã khẳng định, văn hóa đã trở thành nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tập trung chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao đời sống văn hóa nông thôn; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở gắn với phát triển văn hóa nông thôn gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Nhiều chương trình, đề án, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa đã và đang được địa phương xây dựng và triển khai kịp thời, hiệu quả. Trong đó phải kể đến Đề án xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2015-2020, kế hoạch đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2017-2020... Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Tiên Lữ chú trọng ban hành các văn bản hướng dẫn phát triển văn hóa nông thôn; thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện tiêu chí 06 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí 16 (văn hóa) trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện được thực hiện bằng hình thức như: Tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan; thông qua các liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu thi đấu thể thao; phát hành tờ rời, tờ gấp tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, về tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; luân chuyển tài liệu, sách báo cho các nhà văn hóa xã, tủ sách các thôn, các điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ quần chúng nhân dân... Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm và vị trí xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa

Những năm qua, huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác quy hoạch đất, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Giai đoạn 2010-2019, toàn huyện đầu tư gần 300 tỷ đồng cho thiết chế văn hóa, thể thao các cấp: Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện với quy mô lớn, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, 06 Trung tâm Văn hóa xã, 35 Nhà văn hóa thôn; cải tạo, nâng cấp 04 Trung tâm Văn hóa xã, 04 hội trường đa năng xã  và gần 20 nhà văn hóa thôn.  

Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa và hội trường đa năng. Hầu hết, các nhà văn hóa và hội trường đa năng được xây dựng kiên cố, quy mô từ 250-350 ghế ngồi, trang thiết bị đảm bảo theo quy định, tổ chức hoạt động thường xuyên và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hội họp của địa phương. 55/55 thôn có nhà văn hóa. Nhà văn hóa các thôn đều có quy mô xây dựng, trang thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng của địa phương. 70% Trung tâm Văn hóa xã, Nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, các xã đã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện cần thiết để tổ chức và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh, câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ văn nghệ ngay tại các thiết chế văn hóa - thể thao xã, thôn.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Lữ luôn chú trọng mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhằm kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hiến của quê hương; khơi gợi, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp. Huyện xác định văn hóa làng là cốt lõi của văn hóa nông thôn, nơi lưu giữ hồn cốt của văn hóa dân tộc nên trong quá trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, huyện quán triệt và chỉ đạo các địa phương lưu giữ không gian, cảnh quan đặc trưng nông thôn như: cây đa, bến nước, giếng nước, sân đình, gìn giữ, khôi phục những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể từ đình, đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương. Hiện nay, rất nhiều địa phương trên địa bàn huyện, nếp làng xưa, văn hóa làng Việt vẫn được người dân giữ gìn, duy trì các phong tục, tập quán mang giá trị văn hoá tốt đẹp như: Coi trọng quan hệ họ tộc, xóm giềng, tôn ti trật tự trong làng, coi trọng người cao tuổi, sống quần tụ trong các thôn xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất và trong cuộc sống…Nhiều địa phương xây dựng quy ước quy định về nếp sống văn hoá mới trên cơ sở kế thừa hương ước truyền thống trước đây. Nhiều quy định về cưới xin, mừng thọ, ma chay…theo nếp sống mới đã được toàn dân hưởng ứng. Có nơi còn xây dựng các làng văn hoá, các khu dân cư kiểu mới, thống nhất quy định cụ thể về bảo vệ di tích, cảnh quan làng quê sạch sẽ ngăn nắp, ứng xử giao tiếp văn minh, giữ vững an ninh trật tự. Đây chính là những yếu tố văn hoá quan trọng để khơi gợi, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần, ý thức tự giác và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện  có 98% số thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa. Xây dựng làng văn hóa đã gắn kết phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, phát huy nhân tố văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, “xóa đói giảm nghèo”, nâng cao đời sống vật chất của người dân ở nông thôn và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, tạo bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn huyện. Phong trào cũng góp phần phát huy hiệu quả thực hiện xã hội văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở nông thôn; khẳng định thôn, làng là địa bàn trọng yếu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân ở cơ sở. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng, xã được bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Toàn huyện có 70 câu lạc bộ văn nghệ, 98 câu lạc bộ thể thao, 35% dân số thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

Giữ gìn cái "gốc" của văn hóa làng, huyện Tiên Lữ chú trọng đến xây dựng văn hóa gia đình. Những năm qua, huyện đã có nhiều đề án, chương trình, kế hoạch nhằm chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình. Hằng năm, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình như: Truyền thông, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tổ chức các hoạt động kỷ niệm về gia đình như Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Gia đình Việt Nam 28/6, tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; gặp mặt tôn vinh gia đình văn hóa tiêu biểu, tuyên dương những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên nuôi con tốt, dạy con ngoan, gương người tốt, việc tốt; tổ chức các hoạt động chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em bất hạnh; tổ chức Ngày hội văn hóa gia đình; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hạnh phúc, gia đình không bạo lực...Từ gia đình, những giá trị đạo đức, truyền thống được lan tỏa, đã hướng đến những hành động, ứng xử tốt đẹp trong xã hội, là nền tảng thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Thành quả đạt được trong quá trình triển khai tiêu chí văn hóa nông thôn mới cũng nhiều, song thách thức cũng còn không ít. Trong thời gian tới, huyện Tiên Lữ tiếp tục tăng cường nguồn lực phát triển văn hóa nông thôn, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở nhằm để phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Phạm Hạnh Dung (đưa tin + ảnh)

Nguồn tin: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Xã đạt chuẩn NTM

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Xã đạt chuẩn NTMNC

SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Huyện đạt chuẩn NTM

VIDEO - PHÓNG SỰ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

CSDL
Hệ thống văn bản do tỉnh ban hành
Công báo tỉnh Hưng Yên
Thư điện tử công vụ
1 cua dien tu

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

Ban do hanh chinh Hung Yen

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 5842

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31840

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4878815